Personal Data Protection Statement

The General Data Protection Regulation came into force on May 25, 2018 (GDPR). The Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on protection of natural persons relates to the processing of personal data and to the free movement of such data.

Waypoint. d.o.o. operates in accordance with the above-mentioned Regulation, i.e. protects the privacy and security of your personal data.

If you are using our web site www.waypoint.hr it means that you agree that information about you is processed and used in accordance with the Statement.

Personal data that we collect

We require your first and last name and your e-mail when replying to your requests regarding our offer for your accommodation on one of our vessels through our web site or e-mail.

In a case of booking confirmation, we need the following information:

 • first and last name
 • e-mail address
 • address
 • date and place of birth
 • type, number and copy of an identity document
 • number and a copy of a Boat Leader License.

In a case you are applying for a job or sending an open application for employment, you agree that we may use your personal information that you are sending to us.

What do we use your personal information for?

We need your personal information for:

 • creating an option/offer
 • creating a reservation
 • making an invoice
 • making a crew list (e-Crew)
 • registration of stay (e-Visitor)
 • sending promotional offers and news by e-mail *
 • to send you your personal things in a case you leave them on a vessel.

* You have the option to unsubscribe from the list of recipients of promotional offers every time when you receive a promotional offer or a news by an e-mail.

Prize competitions

During a period in which we organize prize competitions (e.g. Photo contest, Waypoint treasure) we receive your photos and/or you give us your e-mail addresses via e-mail so that we can contact you in a case of winning a prize. By doing so, you agree that any type of personal information that you send to us might be used for competitions, marketing purposes etc.

Use of Cookies

In order to facilitate browsing of our web site, our global network server uses cookies. Cookies are small textual data files which the server places on your PC for the purpose of monitoring the selection of individual language choices on our web site and so on. We use cookies to track you browsing of our page and to improve our web site. Cookies placed by our Internet provider are automatically deleted from your PC once you leave our site. It is possible to browse our pages even without the use of cookies, if your web browser is set up so. By using our site, you confirm that you agree to the Statement and that you agree to the use of cookies.

Storing and securing your personal information

Your personal information is stored with the reservation you are referring to (as well as on invoices related to the reservation). Your personal information will not be sold or exchanged with third parties that are not authorized for this purpose nor will be used for third-party marketing. Your personal information may be disclosed to regulatory bodies and other government agencies or third parties when necessary in order to comply with statutory obligations or at the request of competent authorities.

Personal data protection officer

In a case of additional personal privacy issues, you can contact us at accounting@waypoint.hr or via post to the address Waypoint d.o.o., Mihanovićeva 37, 21 000 Split specifying ‘’for the personal data protection officer”.

Amendments of the Personal Data Protection Statement

Waypoint d.o.o. reserves the right to modify or supplement the Personal Data Protection Statement on their web page.

Izjava o korištenju osobnih podataka

Dana 25. svibnja 2018. godine na snagu je stupila Opća uredba o zaštiti podataka (eng. General Data Protection Regulation – GDPR). Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. se odnosi na zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Waypoint d.o.o. posluje u skladu s navedenom Uredbom, odnosno štiti privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka.

Ukoliko koristite našu stranicu www.waypoint.hr znači da pristajete da se podaci o Vama prikupljaju i koriste u skladu s ovom Izjavom o korištenju osobnih podataka.

Vrsta osobnih podataka koje prikupljamo

Kada preko naše službene web stranice ili e-maila zatražite našu ponudu za boravak na našem plovilu, potrebni su nam Vaše ime i prezime te e-mail adresa.

U slučaju potvrde rezervacije, potrebni su nam Vaši idući podaci:

 • ime i prezime
 • e-mail adresa
 • adresa
 • datum i mjesto rođenja
 • vrsta, broj i preslika identifikacijske isprave
 • broj i preslika dozvole za upravljanje plovilom.

U slučaju da se prijavljujete na otvoreno radno mjesto ili šaljete otvorenu molbu za zapošljavanje, pristajete da koristimo Vaše osobne podatke koje nam šaljete.

Za što koristimo Vaše osobne podatke?

Vaši osobni podaci potrebni su nam za:

 • kreiranje opcije i/ili ponude
 • kreiranje rezervacije
 • izradu računa
 • izradu crew liste (e-Crew)
 • prijavu boravka (e-Visitor)
 • slanje promotivnih ponuda i novosti elektroničkom poštom*
 • kako bismo Vam poslali Vaše osobne stvari u slučaju da ih ostavite na plovilu.

* Svakim primitkom promotivne ponude i novosti elektroničkom poštom, imate mogućnost odjaviti se s liste primatelja promotivnih ponuda.

Nagradne igre

Tijekom razdoblja u kojem organiziramo nagradne igre (npr. Photo contest, Waypoint treasure) putem elektroničkom pošte primamo Vaše fotografije i/ili nam dajete Vaše e-mail adrese kako bismo Vas kontaktirali u slučaju osvajanja nagrade. Samim time pristajete na to da bilo koji tip osobnog podatka koji nam šaljete koristimo u svrhu nagradne igre, marketinške svrhe, itd.
Svaka nagradna igra uz pravila ima navedena i upozorenja i pristanak o korištenju Vaših osobnih podataka.

Upotreba Kolačića

Kako bismo olakšali pregledavanje naše internet stranice, naš poslužitelj globalne mreže koristi kolačiće. Riječ je o malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti naših stranica i sl. Kolačići nam služe za poboljšanje naše stranice i uvid u kretanje po našoj web stranici. Kolačići koje naš internetski poslužitelj postavlja brišu se automatski s Vašeg računala onog trenutka kada napustite našu stranicu. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe kolačića, ako je Vaš internetski preglednik tako postavljen. Korištenjem naše stranice potvrđujete da ste suglasni s ovom Izjavom i dajete suglasnost za korištenje kolačića.

Pohranjivanje i sigurnost Vaših osobnih podataka

Vaši osobni podaci su pohranjeni uz rezervaciju na koju se odnose (isto tako i na računima vezanim za tu rezervaciju). Vaši osobni podaci neće se prodavati ili razmjenjivati s trećim stranama koje za to nisu ovlaštene niti će se koristiti za marketing trećih osoba. Vaši osobni podaci mogu se dati na uvid regulatornim i drugim vladinim agencijama ili trećim osobama kada je to nužno da bi se ispunile zakonske obveze, odnosno na zahtjev nadležnih tijela.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

U slučaju dodatnih pitanja vezanih za zaštitu osobnih podataka možete nas kontaktirati na accounting@waypoint.hr ili poštom na Waypoint d.o.o., Mihanovićeva 37, 21000 Split s naznakom ”za službenika za zaštitu osobnih podataka”.

Izmjena Izjave o korištenju osobnih podataka

Waypoint d.o.o. zadržava pravo izmjene ili nadopune Izjave o korištenju osobnih podataka na web stranici.